Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điều ước; hiệp ước
    hiệp ước không xâm lược