Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hiểu biết thân thiện (giữa một số nước)
    khối nước thân thiện

    * Các từ tương tự:
    entente cordiale