Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hợp đồng, thỏa ước, hiệp nghị
  an agreement with the employers was finally worked
  một thỏa thuận với giới chủ cuối cùng đã được vạch ra
  sự thỏa thuận
  the two parties failed to reach agreement
  hai bên đã không đạt được thỏa thuận
  (ngôn ngữ học)
  sự hợp (về số và ngôi)
  agreement between subject and verb
  sự hợp giữa động từ và chủ từ
  a gentleman's agreement