Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

understanding /,ʌndə'stændiŋ/