Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apprehension /,æpri'hen∫n/  

 • Danh từ
  sự sợ, sự e sợ
  apprehension of death
  sự sợ chết
  sự hiểu, sự nắm được (ý nghĩa)
  hiểu nhanh
  sự bắt, sự tóm lấy, sự nắm lấy
  the apprehension of the escaped prisonners
  sự tóm bắt tù nhân vượt ngục