Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

know-how /'nəʊhaʊ/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    khả năng thực hành, kiến thức thực tế