Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conception /kən'sep∫n/  

 • Danh từ
  sự thụ thai
  sự thai nghén (lóng); sự dự tính
  kế họach khi thai nghén (khi dự tính) thì rất tài ba, nhưng vì thiếu chuẩn bị chu đáo nên đã thất bại
  ý niệm
  I have no conception of what you mean
  tôi không có ý niệm gì về điều anh muốn (tôi không biết anh muốn gì)

  * Các từ tương tự:
  conceptional