Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khái niệm; ý niệm
  một chế độ đặt cơ sở trên khái niệm bình đẳng và tự do cá nhân
  đầu óc anh đầy rẫy những ý niệm ngớ ngẩn
  she has no notion of the difficulty of this problem
  cô ta chẳng có chút khái niệm nào về sự khó khăn của vấn đề ấy
  notions
  (số nhiều) (Mỹ)
  hàng kim chỉ (để khâu vá)

  * Các từ tương tự:
  notional, Notional demand, notionalist