Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commencement /kə'mensmənt/  

  • Danh từ
    (thường số ít)
    sự bắt đầu
    (từ Mỹ) lễ phát bằng (ở các trường đại học)