Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nét ngoài, đường ngoài
  he could see only the outline[sof the trees in the dim light
  anh ta chỉ có thể thấy nét ngoài của các cây trong ánh sáng lờ mờ
  nét phác nét đại cương
  an outline of European History
  đại cương lịch sử Châu Âu
  in outline
  trên những nét đại cương, trên những nét chính
  describe a plan in outline
  mô tả một kế hoạch trên những nét đại cương
  Động từ
  vẽ đường nét ngoài; vạch đường nét ngoài (của vật gì)
  phác ra những nét chính
  chúng tôi đã phác ra nhũng nét chính về ý kiến phản đối của chúng tôi đối với đề nghị ấy