Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

overview /'əʊvəvju:/  

  • Danh từ
    bài mô tả ngắn gọn (không có những chi tiết không cần thiết)
    an overview of the company's plans for the  year
    bài mô tả ngắn gọn kế hoạch năm sau của công ty