Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  định nghĩa (một từ…)
  định rõ
  quyền hạn của quan tòa được luật pháp định rõ
  khi ranh giới giữa hai nước không được định rõ, thường hay xảy ra rắc rối

  * Các từ tương tự:
  definement, definer