Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bóng, hình bóng
  when she switched on the lighther silhouette appeared on the curtain
  khi cô ta bật đèn thì hình bóng của cô ta hiện ra trên màn cửa
  Động từ
  (+ against, on) (thường ở dạng bị động)
  làm cho hiện ra dưới dạng hình bóng
  hình bóng các con chim hiện ra trên nền trời sáng trong