Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

configuration /kən,figə'rei∫n/  /kən,figjʊrei∫n/

 • Danh từ
  cấu hình, dạng
  the configuration of the earth surface
  dạng bề mặt trái đất

  * Các từ tương tự:
  configuration section, configuration setting, configuration system, configurational, configurationally