Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chu vi
  ngoại vi
  sự phát triển công nghiệp ở ngoại vi thành phố
  (nghĩa bóng) rìa
  những ý kiến đó cũng đã được những nhà thơ nhỏ phát biểu ngoài rìa phong trào
  (cách viết khác peripheral device) thiết bị ngoại vi (ở máy điện toán)