Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  miệng (chén, cốc)
  full to the brim
  đầy tới miệng
  vành (mũ)
  Động từ
  (-mm-) (+ with)
  đầy tới miệng; đổ đầy tới miệng
  một chén đầy cà phê tới miệng
  đội bóng đầy tự tin trước trận đấu
  brim over [with something]
  tràn đầy
  chiếc cốc tràn đầy nước
  tràn đầy hạnh phúc

  * Các từ tương tự:
  brimful, brimful , brimfull, brimfull, brimless, brimmed, brimmer, brimstone, -brimmed