Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  môi
  the lower lip
  môi dưới
  the upper lip
  môi trên
  hôn vào môi ai
  miệng
  the lip of a cup
  miệng cốc
  the lip of a crater
  miệng núi lửa
  sự hỗn xược
  less of your lip!
  hỗn xược vừa vừa chứ!
  bite one's lip
  xem bite
  button one's lips
  xem button
  curl one's lip
  xem curl
  hang on somebody's lips
  xem hang
  lick (smack) one's lips (chops)
  xlick
  one's lips are sealed
  bịt kín miệng, không được hé môi
  tôi muốn kể cho anh nghe những điều tôi biết, nhưng tôi không được hé môi
  there's many a slip twixt cup and lip
  xem slip

  * Các từ tương tự:
  lip-deep, lip-good, lip-labour, lip-language, lip-read, lip-reading, lip-service, lip-speaking, liparite