Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (lip-read)
    hiểu qua [quan sát] mấp máy môi (người bị điếc…)

    * Các từ tương tự:
    lip-reading