Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hiểu qua [quan sát] mấp máy môi