Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đạo đức giả; giả dối; chỉ tốt ngoài miệng