Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lip-speaking /'lip spi:kiɳ/  

  • Danh từ
    sự ra hiệu bằng môi