Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bờ, miệng (vực)
  the brink of a precipice
  bờ vực
  on the brink of war
  bên miệng hố chiến tranh
  on the brink of the grave
  kề miệng lỗ

  * Các từ tương tự:
  brinkmanship