Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như soft shoulder
  xe tải nặng đã làm hỏng bờ cỏ
  bờ cỏ (quanh luống hoa)
  on (to) the verge of something
  sắp, suýt; gần
  on the verge of war
  sắp chiến tranh
  on the verge of bankruptcy
  sắp phá sản
  be on the verge of forty
  gần bốn mươi tuổi
  Động từ
  verge on something
  rất gần với; rất giống với
  màu ghi sẫm, rất giống với màu đen
  một tình thế gần như bi thảm

  * Các từ tương tự:
  verger