Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  thường, hay
  we often go there
  chúng tôi thường đi đến đó
  it very often rains here in April
  trời ở đây thường hay mưa vào tháng tư
  as often as
  mỗi lần mà
  as often as I tried to phone himthe line was engaged
  mỗi lần [mà] tôi tìm cách gọi điện thoại cho nó, thì đường dây đều bận
  as often as not; more often than not
  thường thường
  every so often
  thỉnh thoảng
  one too often
  xem once

  * Các từ tương tự:
  oftentimes