Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ordinarily /'ɔ:dənrəli/  /ɔ:rdn'erəli/

 • Phó từ
  [một cách] bình thường
  behave quite ordinarily
  xử sự một cách hoàn toàn bình thường
  thường thì
  ordinarily, I find this job easybut today I am having problems
  thường thì tôi thấy công việc ấy dễ thôi, nhưng hôm nay tôi đang có vấn đề đây