Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  nói chung, đại thể
  generally speaking
  nói chung
  thường, theo thường lệ
  I generally get up early
  tôi thường dậy sớm