Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    chính, chủ yếu
    người trên đường phố chủ yếu là khách du lịch