Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primarily /'praimərəli/  /prai'merəli/

  • Phó từ
    chính, chủ yếu
    mục đích của chương trình chủ yếu là để giáo dục