Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

originally /ə'ridʒənəli/  

 • Phó từ
  [một cách] độc đáo
  think originally
  suy nghĩ một cách độc đáo
  lúc đầu; từ đầu
  the school was originally quite small
  nhà trường lúc đầu hết sức nhỏ