Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phần đầu, điểm khởi đầu
  I missed the beginning of the film
  tôi đã trễ mất phần đầu cuốn phim
  recite the poem from the beginning
  hãy đọc thuộc lòng bài thơ từ đầu
  nguồn gốc, xuất xứ
  we missed the train and that was beginning of all our troubles
  chúng tôi nhỡ chuyến tàu và đó là nguồn gốc của mọi rắc rối rầy rà của chúng tôi
  the beginning of the end
  dấu hiệu ban đầu về một sự kết thúc không lành
  defeat in this important battle was the beginning of the end for us
  thất bại trong trận đánh quan trọng này là dấu hiệu ban đầu báo hiệu một sự kết thúc không lành đối với chúng tôi