Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    sự ập tới (của một cái gì khó chịu)
    the onset of winter
    mùa đông ập tới