Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

onslaught /'ɒnslɔ:t/  

 • Danh từ
  cuộc tấn công dữ dội; cuộc công kích dữ dội
  they survived an onslaught by pirates
  họ sống sót sau một cuộc tấn công dữ dội của quân cướp
  an onslaught on government policies
  cuộc công kích dữ dội chính sách của chính phủ