Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  a (fromthe outset (of something)
  lúc (từ lúc) ban đầu (việc gì)
  at the outset of his careerhe was full of optimism but not now
  ban đầu lúc vào nghề, nó đầy lạc quan, bây giờ thì không
  from the outset it was clear that he was guilty
  từ lúc ban đầu, đã rõ là nó có tội