Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inception /in'sepʃn/  

  • Danh từ
    (số ít)
    sự khởi đầu
    chương trình đã thành công ngay từ lúc khởi đầu