Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inauguration /,inɔ:gjʊ'reiʃn/  

 • Danh từ
  lễ nhậm chức
  the President's inauguration speech
  bài diễn văn nhậm chức của tổng thống
  lễ khai mạc
  sự mở đầu (một kỷ nguyên)

  * Các từ tương tự:
  inauguration day