Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inauguration day /inɔ:gju'reiʃn'dei/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngày lễ nhậm chức (của tổng thống Mỹ...)