Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đột kích; cuộc không tập
  make a bombing raid on enemy bases
  không tập căn cứ địch
  an armed raid
  cuộc đột kích vũ trang
  cuộc đột nhập để cướp bóc
  a raid on a bank
  cuộc đột nhập cướp phá ngân hàng
  cuộc bố ráp
  a police raid
  cuộc bố ráp của cảnh sát
  (ktế) sự đổ ra bán nhằm hạ giá cổ phần
  Động từ
  đột kích; không tập
  đột nhập để cướp
  bố ráp
  nhân viên thuế quan bố ráp ngôi nhà ấy
  raid the larder
  lấy thức ăn trong chạn (vào khoảng thời gian giữa các bữa ăn)

  * Các từ tương tự:
  raider, Raider firm