Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sà xuống vồ; vồ
  con chim cắt sà xuống vồ mồi
  Danh từ
  sự sà xuống vồ, sự vồ

  * Các từ tương tự:
  pouncer, pouncet-box