Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phục kích, sự mai phục
  cuộc tấn công từ nơi phục kích
  quân phục kích
  nơi phục kích
  Động từ
  phục kích

  * Các từ tương tự:
  ambusher