Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archaic /ɑ:'keiik/  

 • Tính từ
  cổ
  "thou artis an archaic form of "you are"
  "thou art" là dạng cổ của "you are"

  * Các từ tương tự:
  archaically