Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (waylaid)
    mai phục; đón đường (để tấn công, để xin xỏ…)
    đội tuần tra bị cướp đón đường
    nó đón đường tôi để hỏi vay tiền