Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accost /ə'kɒst/  /ə'kɔ:st/

  • Động từ
    đến bắt chuyện
    cô ta bị một người hoàn toàn xa lạ đến bắt chuyện
    gạ gẫm, níu kéo (nói về gái điếm)