Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    chắn, chặn
    các phóng viên đã chặn ông ta khi ông đang tìm cách ra bằng cửa hậu

    * Các từ tương tự:
    intercepter, interception, interceptive, interceptor