Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trên, ở trên
  upon the wide sea
  trên biển rộng
  lúc, vào lúc, trong khoảng, trong lúc
  upon the heavy middle of the night
  vào đúng nửa đêm
  upon a long voyage
  trong một cuộc hành trình dài
  nhờ vào, bằng, nhờ
  nhờ vào ai mà sống
  chống lại
  rút gươm ra chống lại ai
  theo, với
  upon those terms
  theo những điều khoản đó