Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ca, cốc, vại
  a coffee mug
  cốc uống cà phê
  (lóng, xấu, hoặc đùa) bộ mặt
  what an ugly mug
  bộ mặt mới xấu xí làm sao!
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  người dễ bị lừa
  a mug's game
  (Anh, xấu)
  việc làm không chắc thành công, trò ngốc
  tìm cách bán áo khoác vào giữa mùa hè thì thật là một trò ngốc
  Động từ
  mug something up
  (Anh, khẩu ngữ)
  học gạo
  học gạo luật giao thông trước khi thi bằng lái xe
  Động từ
  trấn lột
  một bà già bị một toán thanh niên trấn lột ở công viên

  * Các từ tương tự:
  mug-house, mugful, muggar, mugger, mugginess, mugging, muggins, muggish, muggy