Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  dupe somebody [into doing something]
  bịp ai (làm gì)
  Danh từ
  người bị bịp
  I won't be his dupe any longer
  tôi sẽ không để nó bịp nữa đâu

  * Các từ tương tự:
  dupeable, duper, dupery