Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ pitcher) bình (có tay cầm và vòi để chứa và rót chất lỏng)
  pour milk from a jug
  rót sữa trong bình ra
  spill a whole jug of juice
  làm đổ cả một bình nước ép trái cây
  (lóng) nhà tù
  ba tháng trong tù
  Động từ
  (-gg) (thường dùng ở dạng bị động)
  hầm (thịt)
  thịt thỏ hầm

  * Các từ tương tự:
  jugate, jugful, juggernaut, juggins, juggle, juggler, jugglery, Juglar cycle, jugoslav