Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bình đựng nước; bình đựng rượu (dọn ra bàn ăn)
    I can't drink more than half a carafe
    tôi không thể uống hơn nửa bình