Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bình đựng nước rộng miệng