Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flask /flɑ:sk/  /flæsk/

  • Danh từ
    bình, lọ (nhất là loại thót cổ dùng ở phòng thí nghiệm)
    (như vacuum flask)

    * Các từ tương tự:
    flasket